مشخصات ساختمان
تعداد طبقات تعداد واحد در هر طبقه کل واحدها سیستم گرمایش ساختمان
تعداد سرویس در هر واحد
توالت حمام مستر حمام آشپزخانه رختشورخانه بالکن